Cum să redactați Curriculum Vitae Europass?

I. Utilizați interfața online sau descărcați modelul de CV:

Puteți fie sã:
(a) folosiți interfața online disponibilã pe website-ul Europass (http://europass.cedefop.eu.int). CV-ul dumneavoastrã poate fi apoi salvat în directorul ales;
sau
(b) sã descãrcați modelul de CV (Word sau OpenDocument) în limba preferatã de pe acela.i website și sã-l salvați pe unitatea hard a calculatorului dumneavoastrã; apoi completați diferitele rubrici în coloana din partea dreaptã și inserați datele personale.

Dacă aveți nevoie de îndrumare, consultați exemplele de CV oferite pe http://europass.cedefop.eu.int

II. Completați diferitele secțiuni/rubrici după cum urmează:

Important:
– nu schimbați textul din coloana stângă;
– păstrați formatul și caracterele utilizate în model.

Cu r r i c u l um
v i t a e
E u r o p a s s
Atașați fotografia dacă se cere (facultativ)
Observații:
- fotografia nu este indispensabilă într-un CV, decât dacă este cerută de angajator
- format: preferabil jpg.
Informații personale
Nume / Prenume
(rubrică facultativă)
Scrieți numele, prenumele (preferabil folosind litere mici după inițiale), de exemplu:
Popescu, Ion, Andrei
în conformitate cu regulile aplicate în tara dumneavoastră.
Observații: dacă aveți mai multe prenume, începeți cu cel pe care îl folosiți de obicei.
Adresa(e)
(rubrică facultativă)
Scrieți adresa/ele completă/e unde vreți să fiți contactat, de exemplu:
Bd-ul Alba Iulia nr.12, bl. D3, ap. 21, sector 4, București, cod poștal 3010
Observații:
- indicați clar adresa la care puteți fi contactat rapid. Dacă adresa dumneavoastră
permanentă este diferită de cea la care locuiți în prezent, puteți indica ambele adrese,
menționând datele la care puteți fi contactat la fiecare dintre ele;
- ordinea elementelor din adresă poate varia de la țară la țară; respectați regulile în vigoare,
astfel încât corespondența să ajungă ușor; nu uitați codul de țară dacă aplicați în
străinătate (vezi modele de CV);
- în cazul Irlandei, al Regatului Unit al Marii Britanii și Olandei, numele țării se scrie în
întregime:
Dublin 2
Ireland

London SW1P 3AT
United Kingdom

2500 EA Den Haag
Nederland
Pentru detalii suplimentare, consultați Ghidul inter-instituțional de redactare, disponibil on
line:
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-390200.htm
Telefon (-oane)
(rubrică facultativă)
Indicați numerele de telefon la care doriți să fiți contactat, de ex.:
Fix: +40 212345678 Mobil: +40 721235678
Observații:
- indicarea numărului în formatul său internațional;
- prefixul țării precedat de semnul „+” (fără a fi urmat de spațiu), indicând necesitatea adăugării
prefixului pentru apeluri internaționale;
- după prefixul țării, separat de acesta printr-un spațiu, numărul complet (inclusiv prefixul local
atunci când acesta există) este prezentat într-un singur bloc.
Fax(-uri)
(rubrică facultativă)
Scrieți numerele de fax, folosind aceleași reguli ca pentru numerele de telefon de ex.:
+40 212345678
E-mail(-uri)
(rubrică facultativă)
Scrieți adresa dumneavoastră de poștă electronică, specificând dacă este adresa
dumneavoastră personală sau de la serviciu de ex.:
[email protected]
Naționalitate (-Pi)
(opPional)
Scrieți naționalitatea(-Pile), de ex.:
Română
Data nașterii
(opPional)
Scrieți data dumneavoastră de naștere (zz/ll/aaaa), de ex.:
02.04.1963
Sex
(opPional)
Indicați sexul dumneavoastră, (Masculin / Feminin), de ex.:
Masculin
Loc de muncă vizat /
Domeniu ocupațional

(rubrică facultativă)
Specificați locul de muncă vizat sau domeniul ocupațional, de ex.:
Manager și administrator de baze de date
Observații: această rubrică oferă o imagine imediată a profilului dumneavoastră, axându-se pe
competențele dumneavoastră principale.

Experiența profesională

În această rubrică, descrieți separat fiecare slujbă relevantă pe care ați avut-o, începând cu cea mai recentă.
Observații:
– dacă vă angajați pentru prima oară, nu uitați să menționați stagiile de pregătire practică și profesională din timpul studiilor,
care dovedesc contactul inițial cu universul muncii;
– dacă experiența profesională este încă limitată (deoarece tocmai ați absolvit școala sau facultatea), descrieți mai întâi
forma de învățământ absolvită și programele de formare profesională (pentru a inversa ordinea celor două rubrici, folosiți
comanda ‘copy/paste’ (copiere/lipire) a procesorului de texte utilizat); evidențiați locurile de muncă din timpul cursurilor de
pregătire practică (a se vedea exemplele online);
– din considerente de concizie, axați-vă pe experiența de muncă care aduce spor de valoare candidaturii dumneavoastră.
Nu omiteți experiența care poate fi valoroasă, chiar dacă nu este legată direct de profilul postului pentru care candidați
(de ex., timpul petrecut în străinătate, slujbe care v-au pus în contact cu publicul etc.);
– reproduceți tabelul (folosind comanda ‘copy/paste’ (copiere/lipire) a procesorului de texte utilizat) ori de câte ori e
necesar. Pentru a șterge o rubrică, folosiți comenzile din meniul ‘Table’ (Tabel ) al procesorului de texte utilizat.

PerioadaPrecizați perioadele de timp pentru postul ocupat, de ex.:
Din martie 1994 până în decembrie 1999
Funcția sau postul ocupatIndicați funcția sau postul ocupat, de ex.:
Mecanic vehicule de mare tonaj, Tehnician de întreținere, Recepționist
Principalele activități și
responsabilități
Indicați principalele dumneavoastră activități și responsabilități, de ex.:
Întreținerea calculatoarelor
sau
Legătura cu furnizorii
sau
Întreținerea spațiilor verzi
Dacă este necesar, cuantificați-vă responsabilitățile (procent de timp lucrat, durata de
timp pentru fiecare post ocupat etc.).
Numele și adresa angajatoruluiIndicați numele și adresa angajatorului, de ex.:
Demeter SRL, Str. GarofiPelor 12, Sector 3, București, România
Observații: dacă este necesar, adăugați mai multe informații (telefon, fax, e-mail sau adresa de
Internet), de ex.:
Tel.: (40-21) 340 45 67 - Fax (40-21) 340 45 68 - E-mail: [email protected]
Website: http://www.demeter.com.ro
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Indicați tipul sau sectorul de activitate al angajatorului, de ex.:
Transport și logistică
sau
Birou de control financiar/auditare
sau
Producător de piese auto

Educație și formare profesională

În această rubrică, introduceți separat fiecare formă de învățământ și program de formare profesională absolvite cu diplomă
sau certificat, începând cu cel mai recent.
Observații:

– dacă experiența profesională este încă limitată (pentru că tocmai ați absolvit școala sau facultatea), descrieți mai întâi
forma de invățământ și programele de instruire/formare profesională (pentru a inversa ordinea celor două rubrici, folosiți
comanda ‘copy/paste’ (copiere/lipire) a procesorului de texte utilizat);
– nu e nevoie să prezentați toate calificările dumneavoastră (diplome sau certificate de absolvire): nu menționați studiile
școlii primare dacă dețineți o diplomă de licență; axați-vă pe calificările importante pentru aplicația dumneavoastră;
– reproduceți tabelul (folosind comanda ‘copy/paste’ (copiere/lipire) a procesorului de texte utilizat), ori de câte ori este
nevoie. Pentru a șterge o rubrică, folosiți comenzile din meniul ‘ Table’ (Tabel ) al procesorului de texte utilizat.

PerioadaPrecizați perioadele de timp în care s-a derulat cursul absolvit, de ex.:
Din septembrie 1994 până în iunie 1998
Calificarea/diploma obPinutăScrieți titlul exact al certificatului sau diplomei obținute, de ex.:
Certificat de aptitudini profesionale (C.A.P.) Nivel 2: Serviciul Brutărie Patiserie
Notă: evitați folosirea doar a abrevierilor (ex. C.A.P.)
Disciplinele principale studiate/
competențele profesionale dobândite
Rezumați principalele discipline predate sau competențe profesionale dobândite pe
durata cursului urmat, grupându-le dacă este necesar pentru concizie, e.g.:
Discipline generale
- Limba română, matematică, limbă străină (engleza)
- Educație fizică
Discipline profesionale
- practică profesională (fabricarea de sorturi de pâine standard, specialități de pâine, prăjituri și
produse de patiserie)
- științe aplicate industriei și echipamentelor alimentare (microbiologie, biochimie, igienă)
- tehnologie profesională (materii prime, igienă și siguranță)
- cunoașterea domeniului profesional și a contextului economic, legal și social.
Observații: combinați elementele și axați-vă pe aptitudinile profesionale care ar fi valorificate
dacă ați fi angajat.
Numele și tipul instituției de
învățământ/furnizorului de formare
Precizați numele (și adresa dacă este necesar) și tipul instituției urmate de ex.:
Grupul Școlar de Servicii Alimentare
Aleea Amandinelor nr. 36
Sector 3, București
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională
(rubrică facultativă)
Dacă nivelul calificării corespunde unui sistem de clasificare națională sau
internațională existent, precizați nivelul și clasificarea (clasificare naționala, CISE, etc.).
Dacă este necesar, consultați organismul care a acordat certificatul/titlul/diploma.
Pentru mai multe informații despre CISE (Clasificarea Internațională Standard în
Educație) realizată de UNESCO, consultați:
http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_F.pdf

Aptitudini și competențe personale

Această pagină oferă o imagine completă a aptitudinilor și competențelor dumneavoastră, dobândite pe parcursul
vieții și formării profesionale și care nu sunt în mod necesar dovedite prin certificate și diplome oficiale. Rubricile
următoare (limbi străine, aptitudini și competențe sociale, organizatorice, tehnice, de utilizare a calculatorului,
artistice) vă permit să descrieți aptitudinile și competențele dobândite atât în timpul studiilor, în timpul seminariilor
sau al sesiunilor de formare continuă, cât și pe cele dobândite într-o manieră informală și non formală, adică în
timpul activităților dumneavoastră ocupaționale și de petrecere a timpului liber.
Observație generală: Eliminați orice rubrică în care nu aveți nimic relevant de trecut, folosind comanda ‘cut’
(decupare ) a procesorului de texte utilizat.

Limba maternăPrecizați limba/ile maternă/e de ex.:
Româna
Limbi străine cunoscute
(rubrică facultativă)
Observații: Indicați în secțiunea de mai jos aptitudinile și competențele dumneavoastră în
utilizarea limbilor străine. Utilizați scara de autoevaluare realizată de Consiliul Europei
pentru a sprijinii oamenii în a-și autoevalua capacitatea de a înțelege, vorbi și scrie într-o
limbă străină (vezi instrucțiunile de mai jos).
Autoevaluare
Nivel european (*)
(*) Nivelul Cadrului european comun de referinPă (CECR)
ÎnPelegere Vorbire Scriere Ascultare Citire Participare la
conversație
Discurs oral Exprimare scrisă
Engleza(C1) Utilizator
experimentat
B2 Utilizator
independent
(A2) Utilizator elementar (B1) Utilizator
independent
(B2) Utilizator
independent
Franceza(B1) Utilizator independent B2 Utilizator
independent
(A2) Utilizator
elementar (A2) Utilizator
elementar
(A2)

Instrucțiuni de folosire a grilei de autoevaluare

Grila de autoevaluare cu șase niveluri a fost realizată de Consiliul Europei pentru « Cadrul european comun dereferință pentru limbi străine ».

Grila este alcătuită din trei niveluri mai mari după cum urmează:
– Utilizator elementar (niveluri A1 și A2);
– Utilizator independent (niveluri B1 și B2);
– Utilizator experimentat (niveluri C1 și C2).

Pentru a va autoevalua nivelul de utilizare a limbii străine, citiți descrierile de mai jos și scrieți nivelul relevant (de
ex. Utilizator experimentat – C2) în căsuța adecvată a CV-ului (Ascultare, Citire, Participare la conversație, Discurs
oral și Scriere).

Înțelegere
Ascultare
A 1: Pot să înțeleg expresii cunoscute si propoziții foarte simple referitoare la mine, la familie și la împrejurări
concrete, când se vorbește rar și cu claritate.
A 2: Pot să înțeleg expresii și cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanță imediată pentru mine
personal (de ex., informații simple despre mine și familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc , activitatea
profesională). Pot să înțeleg punctele esențiale din anunțuri și mesaje scurte, simple și clare.
B1: Pot să înțeleg punctele esențiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare la activitatea
profesională, scoală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înțeleg ideea principală din multe programe radio
sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră
relativ clară și lentă.
B 2: Pot să înțeleg conferințe și discursuri destul de lungi și să urmăresc chiar și o argumentare complexă, dacă
subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înțeleg majoritatea emisiunilor TV de știri și a programelor de
actualități. Pot să înțeleg majoritatea filmelor în limbaj standard.
C 1: Pot să înțeleg un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite și nu
semnalate în mod explicit. Pot să înțeleg programe de televiziune și filme fără prea mare efort.
C 2: Nu am nici o dificultate în a înțelege limba vorbită, indiferent dacă este vorba despre comunicarea directă sau
în transmisiuni radio, sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiția de a avea timp să
mă familiarizez cu un anumit accent.

Citire
A 1: Pot să înțeleg nume cunoscute, cuvinte și propoziții foarte simple, de exemplu, din anunțuri, afișe sau
cataloage.
A 2: Pot să citesc texte foarte scurte și simple. Pot să găsesc anumite informații previzibile în diverse materiale
cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare) și pot să înțeleg scrisori personale scurte și simple.
B 1: Pot să înțeleg texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesională. Pot
să înțeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor și a urărilor din scrisori personale.
B 2: Pot să citesc articole și rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite atitudini și puncte de
vedere. Pot să înțeleg proză literară contemporană.
C 1: Pot să înțeleg texte faptice și literare lungi și complexe, sesizând diferențele stilistice. Pot să înțeleg articolele
specializate și instrucțiunile tehnice lungi, chiar dacă nu se referă la domeniul meu.
C 2: Pot să citesc cu ușurință orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu, manuale, articole specializate și opere literare.

Vorbire
Participare la conversație

A 1: Pot să comunic într-o conversație simplă, cu condiția ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să
reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent și să mă ajute să formulez ceea ce încerc să spun. Pot să
formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată și să răspund la asemenea întrebări.
A 2 : Pot să comunic în situații simple și uzuale care presupun un schimb de informații simplu și direct pe teme și
despre activități familiare. Pot să particip la discuții foarte scurte, chiar dacă, în general, nu înțeleg suficient
pentru a întreține o conversație
B 1: Pot să fac față în majoritatea situațiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde este
vorbită limba. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversație pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viața cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, călătoriile, activitatea profesională și
actualități).
B 2: Pot să comunic cu un grad de spontaneitate și de fluentă care fac posibilă participarea normală la o
conversație cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversație în situații familiare, exprimându-mi și
susținându-mi opiniile.
C 1: Pot să mă exprim fluent și spontan, fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele în mod prea vizibil. Pot să utilizez
limba în mod flexibil și eficient în relații sociale și în scopuri profesionale. Pot să-mi formulez ideile și punctele
de vedere cu precizie și să-mi conectez intervențiile bine de cele ale interlocutorilor mei.
C 2: Pot să particip fără efort la orice conversație sau discuție și sunt familiarizat(ă) cu expresiile idiomatice și
colocviale. Pot să mă exprim fluent și să exprim cu precizie nuanțe fine de sens. În caz de dificultate, pot să
reiau ideea și să-mi restructurez formularea cu abilitate, în așa fel încât dificultatea să nu fie sesizată.

Discurs oral
A 1: Pot să utilizez expresii și fraze simple pentru a descrie unde locuiesc și oamenii pe care îi cunosc.
A 2: Pot să utilizez o serie de expresii și fraze pentru o descriere simplă a familiei mele și a altor persoane, a
condițiilor de viată, a studiilor și a activității mele profesionale prezente sau recente.
B 1: Pot să leg expresii și să mă exprim coerent într-o manieră simplă pentru a descrie experiențe și evenimente,
visele mele, speranțele și obiectivele mele. Pot să îmi argumentez și explic pe scurt opiniile și planurile. Pot să
povestesc o întâmplare sau să relatez intriga unei cărți sau a unui film și să-mi exprim reacțiile.
B 2: Pot să prezint descrieri clare și detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot
să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele și dezavantajele diferitelor opțiuni.
C 1: Pot să prezent descrieri clare și detaliate pe teme complexe, integrând subtemele, dezvoltând anumite puncte
și terminându-mi intervenția cu o concluzie adecvată.
C 2: Pot să prezint o descriere sau o argumentație cu claritate și fluentă, într-un un stil adaptat contextului; cu o
structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze și să retină punctele semnificative.

Scriere
A 1: Pot să scriu o carte poștală scurtă și simplă, de exemplu, cu salutări din vacantă. Pot să completez formulare
cu detalii personale, de exemplu, numele, naționalitatea și adresa mea pe un formular de hotel.
A 2: Pot să scriu mesaje scurte și simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu, de
mulțumire.
B 1: Pot să scriu un text simplu și coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să scriu scrisori personale
descriind experiențe și impresii.
B 2: Pot să scriu texte clare și detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să
scriu un eseu sau un raport, transmițând informații sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de
vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificația pe care o atribui personal evenimentelor sau experiențelor.
C 1: Pot să mă exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. Pot să tratez subiecte
complexe într-o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe care le consider importante. Pot să
selectez un stil adecvat destinatarului.
C 2: Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole
complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să sesizeze și să retină aspectele semnificative.
Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.

Grila completă de autoevaluare poate fi accesată pe site-ul Consiliului Europei la (www.coe.int/portfolio).

Observații:
– dacă aveți un certificat care să vă ateste competențele (ca de exemplu TOEIC -Test of English for International
Communication), precizați nivelul și data la care l-ați obținut;
– nu vă supraestimați nivelul, care poate fi foarte bine verificat atunci când veți fi intervievat!

Competențe și abilități sociale
(rubrică facultativă)
Despre ce este vorba?
Competențele și abilitățile sociale se referă la capacitatea de a trăi și munci împreună
cu alți oameni, în locuri de muncă unde comunicarea este importantă iar munca în
echipă este esențială (de exemplu în cultura și sport), în mediile multiculturale etc.
Descrieți competențele și abilitățile sociale, de ex.:
- spiritul de echipă;
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută prin experiența de muncă în
străinătate;
- o bună capacitate de comunicare, obținută ca urmare a experienței de director de vânzări.
Specificați în ce context au fost dobândite (formare profesională, seminarii, context
profesional, activități de voluntariat sau în timpul liber etc.).
Competențe și aptitudini
organizatorice
(rubrică facultativă)
Despre ce este vorba?
Competențele și aptitudinile organizatorice se referă la capacitatea de a coordona și
administra oameni, proiecte și bugete în timpul activităților profesionale, de voluntariat
(de exemplu cultură și sport) și acasă etc.
Descrieți competențele și aptitudinile organizatorice, de ex.:
- leadership (conducător)(în prezent responsabilul unei echipe compuse din 10
oameni);
- spirit organizatoric (experiență în logistică);
- experiență bună a managementului de proiect sau al echipei.
Specificați în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional,
seminarii, în activități de voluntariat sau în timpul liber etc.).
Competențe și aptitudini tehnice
(rubrică facultativă)
Despre ce este vorba?
Competențele și aptitudinile tehnice se referă la capacitatea de a mânui echipamente
și mașini, altele decât calculatoarele sau la cele dintr-un domeniu specializat (industrie
manufacturieră, sănătate, domeniul bancar etc.).
Descrieți competențele și aptitudinile tehnice de ex.:
- o bună cunoaștere a proceselor de control al calității (am fost responsabil cu
implementarea controlului calității în departamentul în care am lucrat);
Specificați în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional,
seminarii, în activități de voluntariat în timpul liber etc.)
Competențe și cunoștințe de
utilizare a calculatorului
(rubrică facultativă)
Despre ce este vorba?
Competențele și cunoștințele de utilizare a calculatorului se referă la abilitățile de
utilizare a procesoarelor de texte și a altor aplicații, a bazelor de date, a Internetului,
precum și la abilitățile avansate (programare etc.).
Descrieți competențele și cunoștințele de utilizare a calculatorului de ex.:
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și
PowerPoint™);
- cunoștințe elementare ale aplicațiilor de grafică pe calculator(Adobe Illustrator™,
- PhotoShop™).
Specificați în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional,
seminarii, în activități de voluntariat în timpul liber etc.)
Competențe și aptitudini
artistice
(rubrică facultativă)
Descrieți competențele și aptitudinile artistice care constituie un avantaj (muzica;
scrisul; design, etc.)
de ex..:
sculptură în lemn
Specificați în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional,
seminarii, în activități de voluntariat sau în timpul liber etc.)
Alte competențe și aptitudini
(rubrica facultativa)
Descrieți aici orice alte competențe și aptitudini care constituie un avantaj și care nu
sunt menționate în rubricile anterioare (hobby-uri, sporturi, funcții de răspundere în
organizații de voluntari), de ex.:
- planorism
Specificați în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional,
seminarii, în activități de voluntariat sau în timpul liber etc.)
Permis/e de conducere
(rubrică facultativă)
Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categoria,de ex.:
Categoria B
Informații suplimentare
(rubrică facultativă)
Menționați aici alte informații pe care le considerați utile
- publicații sau activități de cercetare;
- apartenența la organizații profesionale;
- stagiul militar (dacă e important);
- starea civilă (dacă e important);
- persoane de contact sau referințe (nume, funcție, adresa de contact , vezi nota de
dedesubt), de ex.:
Publicații
Articol: “Caracterizarea moleculară a celulei nervoase încărcate cu H3O”, Immunology
Quarterly, New York, 02/2002
Note:
- nu indicați adresa unei persoane de contact fără să fi obținut în prealabil acordul acesteia;
e de preferat să menționați ‘Referințele pot fi furnizate la cerere’ pentru a nu supraîncărca
curriculumul vitae;
- dacă este cazul, faceți o descriere scurtă a publicației sau a activității de cercetare;
specificați tipul documentului (teză, articol, raport etc.).
Anexe
(rubrică facultativă)
Enumerați orice document atașat CV-ului, de ex.:
- copii după diplome și certificate obținute, incluzând orice certificat al unui curs de formare
finalizat fără o atestare formală a calificării;
- dovezi ale angajării și stagiului;
- publicații sau activitatea de cercetare etc.
Observații:
- enumerați documentele în ordine logică (de ex., grupați diplomele și dovezile de angajare
împreună, numerotați-le dacă e necesar) pentru a ajuta cititorul;
- nu trimiteți niciodată diplomele și certificatele în original deoarece acestea ar putea fi
rătăcite/pierdute; fotocopiile sunt adecvate.

Sursa: (© Comunităţile Europene, http://europass.cedefop.eu.int)

Etichete: , , ,

Lăsați un comentariu

Copyright © 2009 Curriculum Vitae, Model CV, Model scrisoare de intentie. All rights reserved.